Privacyverklaring Kompas Werkt B.V.

Kompas Werkt is een professioneel dienstverlener op het gebied van financiële zorg voor

natuurlijke personen. Kompas Werkt begeleidt, in opdracht van werkgevers, werknemers bij het oplossen van financiële vraagstukken en biedt indien nodig begeleiding naar het zoeken van een oplossing in schuldensituaties. In het kader hiervan verwerkt Kompas Werkt (bijzondere) persoonsgegevens. Uiteraard hecht Kompas Werkt er groot belang aan om zeer zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante relevante nationale privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Kompas Werkt hiermee omgaat en welke rechten u heeft.

Vanuit de AVG is Kompas Werkt een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke. Wij passen waar nodig deze privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak, alsmede aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Kompas Werkt B.V.

Annerweg 32

9471 KV Zuidlaren

050-4099192

info@kompaswerkt.nl

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Alvorens dienstverlening van Kompas Werkt wordt opgestart, wordt er een overeenkomst gesloten tussen werkgever en Kompas Werkt. Na totstandkoming van deze overeenkomst biedt Kompas Werkt de mogelijkheid van coaching en financiële begeleiding aan de medewerkers van werkgever. De werkzaamheden van Kompas Werkt zijn er hoofdzakelijk op gericht om de werknemer inzicht te geven in de eigen financiële zaken en om daarnaast de medewerker te coachen in zijn financieel gedrag teneinde de financiële positie van de medewerker te verbeteren. Tijdens deze werkzaamheden ontvangen wij persoonsgegevens van de medewerker, zoals: naam, adres, woonplaats en wordt dit gedurende het traject uitgebreid met inzage in allerlei financiële gegevens. Deze worden rechtstreeks door de werknemer aan ons verstrekt, danwel op basis van eigen onderzoek verkregen van derden. Werknemer zal ons, indien nodig, vooraf schriftelijk machtigen.

Categorieën persoonsgegevens

Kompas Werkt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, BSN (Burger Service Nummer) en de financiële gegevens, zoals: inkomen, vaste lasten, verzekeringen, voorzieningen en eventuele schulden.

Het doel van het registreren van deze gegevens vindt haar oorsprong in de financiële zorgverlening die wij aan onze cliënt bieden. De doelen die we met de cliënt willen realiseren zijn:

  • door budgetcoaching de cliënt inzicht laten krijgen in de eigen financiële situatie en inzicht krijgen waar mogelijke toekomstige financiële uitdagingen liggen;
  • door kennisoverdracht de cliënt inzicht geven in de eigen financiële mogelijkheden en voorzieningen;
  • bijdragen en adviseren in de oplossing van aanwezige schuldenproblematiek;
  • realiseren van in de toekomst liggende (financiële) doelen.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zoveel als mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in de artikelen 6 en 9 van de AVG, alsmede artikel 30 lid 1 Uitvoeringswet AVG:

  • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

In overige situaties waarin wij buiten deze grondslagen uw gegevens nodig hebben, zullen wij de cliënt uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Wij verwerken de persoonsgegevens binnen bedrijfseigen processen en systemen van Kompas Werkt. Hierbij maakt de organisatie gebruik van een verwerker: Plinkr. Kompas Werkt heeft met Plinkr een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor persoonsgegevens die worden verstrekt aan derden, geeft de persoon uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming aan Kompas Werkt, dan wel is het gebaseerd op een wettelijke grondslag.

Bewaartermijnen

De gegevens die wij van u verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De termijnen die wij hanteren voor het bewaren van gegevens worden bepaald door wettelijke termijnen.

De cliënt heeft zowel gedurende als na het traject de mogelijkheid om de toegang tot zijn/haar gegevens in Plinkr te ontzeggen voor Kompas Werkt. De gegevens zijn dan enkel nog beschikbaar voor rechthebbende.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, evenals het recht op het rectificeren, het wissen, het beperken van de verwerking én het overdragen van de gegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt uw verzoek indienen via de website. U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek.

Toestemming

Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze altijd weer intrekken. Wij zullen dan de verwerking die hierop is gebaseerd herstellen, voor zover dat mogelijk is.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. Deze klacht kunt u indienen via info@kompaswerkt.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We stellen het zeer op prijs wanneer u uw klacht eerst bij ons meldt.

Nieuwe ontwikkeling

Gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of innovatie in onze dienstverlening, kunnen wij de tekst van onze privacyverklaring aanpassen. Daarom adviseren wij u de privacyverklaring op onze website (kompaswerkt.nl) met enige regelmaat te raadplegen.

Zuidlaren, januari 2023.