Algemene Voorwaarden Kompas Werkt

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: De werkgever die de overeenkomst met Kompas Werkt aangaat;
  • Kompas Werkt: opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, hierna verder aangeduid als: Kompas Werkt;
  • Cliënt: de werknemer van opdrachtgever die door Kompas Werkt wordt begeleid;
  • Opdracht: de ten behoeve van opdrachtgever te leveren diensten, zoals nader omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid, offerte en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten waarbij goederen en/of diensten van welke aard dan ook worden geleverd door Kompas Werkt, met uitsluiting van situaties waarin schriftelijk wordt aangegeven dat er wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden;

2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun geldigheid na beëindiging van de overeenkomst;

2.3 Een overeenkomst tussen Kompas Werkt en opdrachtgever komt eerst dan tot stand nadat opdrachtgever zich ook met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden heeft verenigd en opdrachtgever, zo nodig, afstand heeft gedaan van de toepasselijk verklaring van zijn eigen voorwaarden;

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Kompas Werkt in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de gesloten overeenkomst nagestreefd;

2.5 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen. Offertes zijn 30 dagen geldig na uitbrengen van het aanbod, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen;

2.6 Een schriftelijk getekende opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Kompas Werkt verbindt partijen tot het uitvoeren van de opdracht door Kompas Werkt. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Kompas Werkt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en gebruikmaken van tot haar beschikking staande instrumenten en methoden. Bij de uitvoering zal de dienstverlening uitgebreid kunnen worden indien hiertoe nieuwe gevalideerde middelen beschikbaar komen. Wanneer de aanpassingen in de uitvoering van de opdracht zodanig zijn dat de te verrichten werkzaamheden dusdanig veranderen dat er sprake is van sterk veranderende werkzaamheden, zullen opdrachtgever en Kompas Werkt hierover in onderling overleg treden. Hebben de wijzigingen financiële gevolgen voor opdrachtgever, dan zal Kompas Werkt hierover voorafgaand in overleg treden;

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Kompas Werkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Kompas Werkt worden verstrekt of beschikbaar gesteld;

3.3 Opdrachtgever en Kompas Werkt zijn gehouden elkaar zo snel mogelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang zijn.

Artikel 4 Ter beschikkingstelling van medewerkers

4.1 Naast medewerkers van Kompas Werkt kunnen ook derden worden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Kompas Werkt is vrij een medewerker door een ander te vervangen, waarbij vergelijkbare kwaliteiten en talenten gegarandeerd worden. De voor Kompas Werkt uit deze voorwaarden geldende verplichtingen zijn ook van toepassing op eventuele door Kompas Werkt betrokken derden.

 

Artikel 5 Medewerking door cliënt

5.1 Cliënt zal Kompas Werkt tijdig alle, voor een goede uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen;

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kompas Werkt verstrekte informatie, ook als deze afkomstig is van derden;

5.3 Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn verplichting uit voornoemde artikelen niet nakomt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt. Kompas Werkt zal dit eveneens rapporteren aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Het eerste gesprek met de cliënt is een kennismakingsgesprek en dient om een beoordeling te kunnen maken of samenwerking tussen cliënt en Kompas Werkt tot de beoogde oplossing leidt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt. Bij gebleken wederzijds vertrouwen zal een traject conform de overeengekomen opdracht tussen opdrachtgever en Kompas Werkt opgestart worden;

6.2 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever. Cliënt is tevens zelf verantwoordelijk voor budgettaire adviezen;

6.3 Kompas Werkt neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de dienstverlening kan Kompas Werkt geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat;

6.4 Wanneer Kompas Werkt, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de dienstverlening afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de cliënt altijd de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht. In beide situaties zal opdrachtgever op de hoogte gebracht worden van de beëindigde dienstverlening;

6.5 Kompas Werkt zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits deze naar oordeel van Kompas Werkt bijdragen aan een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst;

6.6 Opgegeven termijnen voor de levering van de diensten gelden slechts als richtlijn.

 

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Alles wat tussen cliënt en Kompas Werkt besproken wordt blijft vertrouwelijk. Kompas Werkt zal nooit met het besprokene naar buiten treden. Cliënt heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen wat er van het besprokene naar buiten komt, hij kan hiertoe ook Kompas Werkt schriftelijk machtigen;

7.2 In de opdracht tussen opdrachtgever en Kompas Werkt wordt bepaald op welke wijze cliënten contact met Kompas Werkt mogen opnemen, ze dienstverlening van Kompas Werkt mogen afnemen en op welke wijze Kompas Werkt rapporteert aan opdrachtgever. Uitgesloten van de maatwerk afspraken is de informatievoorziening over de inhoudelijke financiële situatie en coachingsafspraken met de cliënt, hierover wordt nooit informatie gedeeld met opdrachtgever;

7.3 Cliënt machtigt, indien nodig, schriftelijk Kompas Werkt tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover deze nodig zijn om het coachingstraject uit te kunnen voeren.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 Tijdens de uitvoer van de overeenkomst verwerkt Kompas Werkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en Kompas Werkt houdt zich hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. Kompas Werkt zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte persoonsgegevens;

8.2 Kompas Werkt zal de ter verwerking verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijs nodig is, tenzij de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend;

8.3  Kompas Werkt informeert direct opdrachtgever en cliënt over ieder verzoek en/of klacht van de toezichthoudende autoriteiten ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst;

8.4 Kompas Werkt verleent medewerking aan de opdrachtgever en/of cliënt wanneer de opdrachtgever en/of cliënt een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij dit in redelijkheid niet van Kompas Werkt verwacht kan worden;

8.5 Kompas Werkt informeert opdrachtgever en cliënt zo spoedig mogelijk, zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende persoonsgegevens;

8.6 Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kompas Werkt eindigt, zal Kompas Werkt ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij beschikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geretourneerd worden aan opdrachtgever of met instemming van opdrachtgever worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend wettelijke bepaling hiervoor in de weg staat;

8.7 Indien opdrachtgever persoonsgegevens van Kompas Werkt verwerkt, gelden de in dit artikel opgenomen verplichtingen eveneens voor opdrachtgever.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De in het kader van de opdracht door Kompas Werkt tot stand gebrachte rapporten, adviezen, ontwerpen, software etc. blijven (het intellectuele) eigendom van Kompas Werkt, ongeacht of deze aan opdrachtgever of cliënten ter hand zijn gesteld;

9.2 Het is opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Kompas Werkt niet toegestaan deze stukken, rapporten, adviezen, etc. te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen;

9.3 Kompas Werkt houdt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Wijzigingen en meerwerk

10.1 Opdrachtgever en Kompas Werkt kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden moeten worden uitgebreid of ingekrompen. Deze aanpassingen in de werkzaamheden zullen worden vastgelegd in een aanvulling op de geldende overeenkomst, hierin worden eveneens de tarieven voor de aangepaste dienstverlening opgenomen;

10.2 Aanpassing van de overeenkomst heeft mogelijk ook effect op het overeengekomen of verwachte tijdstip van de dienstverlening, zowel opdrachtgever als Kompas Werkt zijn zich hiervan bewust.

 

Artikel 11 Tarieven en betalingen

11.1  Met de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt op basis van een uurtarief of pakketprijzen voor het gehele coachingstraject. Kompas Werkt zal in de offerte een inschatting geven van het verwachte aantal benodigde uren en gesprekken;

11.2 Opdrachtgever is aan Kompas Werkt een vergoeding verschuldigd voor te rijden kilometers en reistijd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, indien de coaching plaatsvindt op een andere locatie dan het kantooradres van Kompas Werkt;

11.3 Kompas Werkt zal opdrachtgever uiterlijk na afloop van de kalendermaand een factuur sturen voor de geleverde diensten;

11.4 Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van 14 dagen te betalen;

11.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd aan Kompas Werkt over het nog openstaande bedrag ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties. Bij uitblijven van betaling heeft Kompas Werkt de bevoegdheid de vordering uit handen te geven, waarbij de kosten voor rechtsbijstand voor rekening van opdrachtgever zullen komen;

11.6 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft Kompas Werkt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan;

11.7  Alle genoemde tarieven zijn, tenzij anders aangeven, exclusief BTW.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Kompas Werkt is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of cliënt of een derde die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Kompas Zuidlaren toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat de vergoeding is beperkt tot het bedrag dat onder de door Kompas Werkt afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het voor die verzekering geldende eigen risico. Voorts dient in aanmerking genomen te worden dat bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, niet voor vergoeding in aanmerking komen. Kompas Werkt kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden;

12.2 De aansprakelijkheid van Kompas Werkt kan uitsluitend ontstaan indien opdrachtgever en/of cliënt Kompas Werkt direct en deugdelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming of het beëindigen van de werkzaamheden, schriftelijk middels een aangetekende brief in gebreke stelt, hierbij een redelijke termijn ter herstel van de tekortkoming gevende, en Kompas Werkt ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten;

12.3 Kompas Werkt is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke Kompas Werkt, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst;

12.4 Opdrachtgever/cliënt vrijwaren Kompas Werkt voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

12.5 Kompas Werkt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel en schade door bedrijfsstagnatie;

12.6 Kompas Werkt zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij, dan wel die van een derde, aan te spreken;

12.7 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Kompas Werkt bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, aan wie derhalve een rechtstreeks beroep op deze bepalingen toekomt.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kompas Werkt opgeschort. In dat geval is Kompas Werkt verplicht deze te leveren voor zover redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt dan bedoeld onvoorziene persoonlijke omstandigheden welke van zo’n aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor in redelijkheid niet van Kompas Werkt kan worden verwacht;

13.2 Indien Kompas Werkt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Kompas Werkt gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

 

Artikel 14 Gebreken, klachttermijn

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of de cliënt binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld bij Kompas Werkt;

14.2 Na verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen, kan opdrachtgever en/of cliënt aan desbetreffende klacht geen rechten meer ontlenen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kompas Werkt is het Nederlands recht van toepassing;

15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en gelden voor onbepaalde tijd;

16.2 Kompas Werkt is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, van toepassing is de laatste versie van de algemene voorwaarden. De laatste versie staat gepubliceerd op de website kompaswerkt.nl;

16.3 Wanneer een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige of vernietigde bepaling(en) treedt dan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, welke de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert;

16.4 Opdrachtgever en/of cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kompas Werkt.

 

Zuidlaren, 1 januari 2023